ایمیل‌های من:
info@ aliwaxima2000.com
aliwaxima2000@ gmail.com
aliwaxima_2000@ yahoo.com

ایمیل بخش تبلیغات
ads@ aliwaxima2000.com